สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
  สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว