เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด
  โทรศัพท์ + 096-346-6640
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ +

นางนวรัตน์  พันธุเวช

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
  โทรศัพท์ + 099-905-7394
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 089-231-3720
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางกษมพร  จุ้ยโต
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 096-314-6204
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
 
  ชื่อ + นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 097-301-1661
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ +  นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 096-364-4413
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางกษมพร จุ้ยโต
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 096-342-2230
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางอรทัย เนื้อจันทา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 097-018-2230
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th