เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการจับและบังคับสุนัขและแมว รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี