เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์และลงนามคำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริต


วันที่ 28 มกราคม 2564 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมประกาศเจตนารมณ์และลงนามคำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริต ได้มีการจัดกิจกรรม การให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ความอายโดยไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึกที่ถูกต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและการเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด