เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ

ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ + นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ +

นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางกษมพร  จุ้ยโต
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
 
  ชื่อ + นายพลัฏฐ์  บรรจงภูสิทธิ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ +  นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางปิยะพร บัวใหญ่
  ตำแหน่ง + ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางกษมพร  จุ้ยโต
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางสาววิไลรัตร์  บุญร่วม 
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th