เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด(ประธานกรรมการ) มอบหมายให้นายธนกฤษ งามมีศรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลฯ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ และตัวแทนหน่วยงานผู้เสนอโครงการขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ

โดยมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ 1.พิจารณาแผนงาน/กิจกรรมโครงการ ที่หน่วยงานขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2567 2.รายงานการเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3.การประเมินตนเอง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4.อนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5.รับรองแผนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28