เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


โครงการธนาคารขยะตำบลคลองหาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 25 มีนาคม 2567 พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้ นายธณกฤษ งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เป็นประธานเปิดงาน โครงการธนาคารขยะตำบลคลองหาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโครงการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของกระทรวง มหาดไทย เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนแลสามารถนำไปขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน โดยมี ประชาชนทั่วไป ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
และบุคลากรในหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่ตำบลคลองหาด เข้ารวมโครงการในครั้งนี่
ณ เทศบยาลตำบลคลองหาด
2024-05-27
2024-05-15
2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05