เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 พ.ค. 2565 ]188
82 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]18
83 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลการสำรวจน้ำเสียในตำบลคลองหาด [ 11 เม.ย. 2565 ]22
84 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]28
85 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ [ 2 มี.ค. 2565 ]21
86 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]19
87 จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]210
88 อัตราการเก็บภาษีป้ายประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]172
89 Imtegrity and Transparency Assessment (ITA) 2022 อำเภอคลองหาด [ 7 ก.พ. 2565 ]133
90 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]24
91 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานผลการกำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 5 ม.ค. 2565 ]146
92 ประกาศนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เทศบาลตำบลคลองหาด ปลอดบุหรี่ [ 5 ม.ค. 2565 ]61
93 เรื่อง ฐานข้อมูลตลาดในเขตพืันที่เทศบาลตำบลคลองหาด [ 17 ธ.ค. 2564 ]63
94 เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวง [ 1 ธ.ค. 2564 ]137
95 แจ้งปิดตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน [ 16 พ.ย. 2564 ]139
96 ประการศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลื่อกยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]135
97 โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุครที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป้นที่ประจักษ์ [ 1 พ.ย. 2564 ]136
98 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่อบุคลต้นแบบด้วยคุณธรรม จรยธรรม [ 1 พ.ย. 2564 ]136
99 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 1 พ.ย. 2564 ]114
100 เรื่อง รายงานประเมินความเสื่องการทุจริตเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]107
101 โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]123
102 ประการศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง มาตราการการจัดการในการณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 1 พ.ย. 2564 ]118
103 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]117
104 ประการเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]103
105 ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]99
106 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลคลองหาด [ 1 ต.ค. 2564 ]35
107 แจ้งช้องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 28 ก.ย. 2564 ]199
108 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้งานเว็บไซต์และฐานข้อมูล RsPG-สถานีบูรพา [ 28 ก.ย. 2564 ]141
109 แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2 [ 16 ก.ค. 2564 ]159
110 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 30 มิ.ย. 2564 ]218
111 แผ่นพับต่อต้านยาเสพติด [ 28 มิ.ย. 2564 ]108
112 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 22 มิ.ย. 2564 ]128
113 ประกาศอำเภอคลองหาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาดครั้งแรก [ 4 มิ.ย. 2564 ]124
114 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด [ 28 พ.ค. 2564 ]214
115 แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 25 พ.ค. 2564 ]159
116 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด (บางส่วน) [ 28 เม.ย. 2564 ]166
117 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองหาด [ 16 เม.ย. 2564 ]170
118 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ของเขตเลือกตั้งที่ 2 [ 30 มี.ค. 2564 ]171
119 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ของเขตเลือกตั้งที่ 1 [ 30 มี.ค. 2564 ]126
120 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลคลองหาด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 30 มี.ค. 2564 ]123
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7